Product Descriptions /Produk beskrywings

TOLL FREE CRISIS LINE/GRATIS TOLVRYE KRISISLYN

A national toll-free emergency number that offer support in a crisis situation and help when needed
The crisis line service provides the necessary infrastructure for a caller to have access to an emergency control centre on a national basis. Staff at the call centre will co-ordinate the dispatching of emergency services and manage the process of communication with individuals, organisations and emergency service providers. The Agent performs a monitoring role to ensure that the necessary assistance is provided to the caller in need. (CrisisOnCall cannot be liable for the service of external organisations such as the SAPS as we have no authority over them)
The crisis line is an emergency line for callers in cases of:
• Attack
• Hijack(person still in vehicle)
• House breaking
• Theft
• Fire
• Emergency at sea (South-African costal area)
• Medical emergencies
• Trauma counselling
• Legal advice
Please note: The call is only toll-free from a Telkom line.

'n Nasionale tolvrye noodnommer waar hulp en ondersteuning verkry kan word tydens 'n krisissituasie.
Die krisislyndiens verskaf die nodige infrastruktuur vir 'n inbeller om toegang te kry na 'n nooddienste sentrum op nasionale basis. Personeel by die beheersentrum koördineer die uitstuur van die nooddienste en bestuur die kommunikasie met individue, organisasies en nooddiensverskaffers. Die agent by die sentrum sal in 'n –oorsigtelike  hoedanigheid optree om sodoende seker te maak dat die inbeller die nodige hulp verkry. (Omdat CrisisOnCall hier in 'n oorsigtelike hoedanigheid optree en nie gesag het oor sekere van die betrokke instansies soos die SAPD nie, kan hulle nie verantwoordelik gehou word vir enige eksterne diens Die krisislyn is 'n nasionale noodnommer vir lede en hul gesinne in die volgende gevalle:
• Aanval
• Kaping (persoon nog in die voertuig )
• Huisinbrake
• Diefstal
• Brand
• Noodgeval op die see (Suid-Afrikaanse kusgebied)
• Mediese noodgevalle
• Traumaberading
• Regsadvies
NB: die oproep is slegs tolvry van 'n Tekom landlyn.


EFFECTIVE IDENTIFICATION/EFFEKTIEWE IDENTIFIKASIE


 

 

 

 

Wrist band with the CrisisOnCall emergency number and a unique number at the back. This wrist band will help paramedics to obtain lifesaving medical information. I.e. medical aid particulars, medical conditions, allergies, chronic medications, next of kin etc.

Armbandjie met die CrisisOnCall  noodnommer en 'n unieke bandjienommer aan die binnekant. Die unieke bandjienommer koppel by die CrisisOnCall beheersentrum met die persoon se lewensbelangrike inligting. Hierdie armbandjie sal paramedici help om lewensbelangrike inligting vinnig te bekom dit is  Mediese fonds besonderhede, mediese kondisies, allergieë, kroniese medikasie, naasbestaandes, ens.)

The LifeCap is a key ring identification system that links to the same lifesaving medical information as the wrist band. (This item is not as effective as the wrist band as it can be removed from the person during an emergency situation.)

Die LifeCap is 'n sleutelhouer-identifikasie sisteem wat gekoppel is aan dieselfde lewensreddende inligting as die armbandjie. (Hierdie item is nie so effektief as die armbandjie nie aangesien dit van die persoon verwyder kan wees tydens 'n nood situasie)

GENERAL INFORMATION
This identification items will speak for you and your family when either you or they can’t.
The PASF (Private Ambulance Services Forum) supports the identification wrist band for all South Africans so that paramedics can access essential information about patients on the spot so that  informed decisions regarding patient treatment can be made.

ALGEMENE INLIGTING
Hierdie identfikasie-items sal namens jou en jou gesin praat wanneer jy of hulle nie kan nie.
Die PASF (Private Ambulance Services Forum) ondersteun die CrisisOnCall identifikasiebandjie vir alle Suid-Afrikaners sodat paramedici toegang tot lewensbelangrike inligting kan bekom om sodoende ingeligte besluite tydens pasiëntbehandeling kan neem.


IMPORTANT LIFE SAVING INFORMATION/BELANGRIKE LEWENSREDDENDE INLIGTING

Personal information of the client and his family will be available to medical personnel in case of an emergency.

Medical aid information, allergies, chronic medication, disability, medical conditions, next of kin and other important information will be available to emergency personnel.

INFORMATION WILL BE TREATED CONFIDENTIAL

Persoonlike inligting van die kliënt sal beskikbaar gestel word aan mediese personeel in 'n noodgeval.

Mediese fonds besonderhede, allergieë, kroniese medikasie, gestremdheid, mediese kondisies, naasbestaandes en ander belangrike inligting sal beskikbaar wees  aan nooddienspersoneel.

INLIGTING SAL VERTROULIK HANTEER WORD


TRIP MONITORING/REISMONITERING

Telephonic monitoring of journey when travelling over a long distance. The client will be contacted by an Agent of the call centre on a regular basis during their journey to ensure that they are still safe and on route to their destination.

Telefoniese monitering van 'n kliënt se reis wanneer die langpad aangedurf word. Gereelde oproepe sal deur 'n Agent van die inbel sentrum gemaak word om te verneem of hulle nog veilig is en steeds op roete is na sy eindbestemming.


FREE PARAMEDICAL- AND AMBULANCE SERVICES/GRATIS PARAMEDIESE- EN AMBULANSDIENSTE

Paramedical and ambulance services will be supplied from the nearest available service provider in case of an emergency. This service will be rendered by qualified and registered paramedics.
Where necessary the injured/sick patient will be stabilised before transportation is provided to the closest, most appropriate medical facility.

The service includes:
• Emergency medical evacuation
• Ambulance claims auditing
• Emergency medical advice

This service will be rendered in case of a medical emergency.

Air transport included when medically justifiable.

NB: This service is only free of charge in an emergency.

Inter Hospital Transfers
Clients are only covered when it's an emergency incident and service provider (ambulance) takes the patient to the closest medical facility to be stabilized. If the patient needs to be upgraded to a more appropriate facility we cover the second ambulance transfer ONLY if medically justified. Client to be transported to the closest appropriate facility. (This does not refer to “closest to home”)

PLEASE NOTE: If client travelled outside South African borders and was injured, however returned to RSA, they are still not covered under this benefit! (This benifit to be covered by travel insurance)

Paramediese- en ambulansdienste van die naaste beskikbare diensverskaffer word aan kliënte verskaf in noodgevalle. Hierdie diens sal deur bekwame geregistreerde paramedici uitgevoer word.
Waar nodig sal die beseerde/siek pasiënt gestabiliseer word voordat die pasiënt vervoer word na die naaste en mees geskikte mediese fasiliteit.

Die dienste sluit in:
• Nood mediese ontruiming
• Ambulans eise ouditering
• Nood mediese-advies

Lugvervoer is ingesluit waar dit medies geregverdig is.

NB: Hierdie dienste is slegs gratis beskikbaar in noodgevalle.

Inter-hospitaal Oorplasings
Kliënte geniet slegs dekking indien dit ‘n noodgeval is en die diensverskaffer (ambulansdiens) die pasiënt van die huidige instansie vervoer vir opgradering na ‘n fasiliteit waar die kliënt die geskikte sorg sal ontvang. Hierdie oorplasing sal nie noodwendig naaste aan die kliënt se woning wees nie.

LET WEL: Indien ‘n kliënt buite die grense van Suid-Afrika reis en beseer word en op watter manier ookal terugkeer na Suid-Afrika, sal hulle nog steeds nie deur hierdie voordeel gedek word nie. (Hierdie koste word deur reisversekering gedek)


SUPPORT IN HIJACK SITUATIONS/ONDERSTEUNING IN KAPINGSITUASIES

General assistance when hijacked and the member of family is still in the hijacked vehicle. Every case will be treated in accordance with the specific situation.

Algemene bystand wanner 'n kaping plaasgevind het en die lid of sy familie is steeds in die voertuig. Elke geval sal hanteer word na gelang van die spesifieke situasie.


SUPPORT WITH MISSING PERSONS/BYSTAND MET VERMISTE PERSONE

General assistance to locate a missing person.

Whenever a member or his family goes missing assistance will be supplied in how to search for the missing person.

Free Registration on the SACMEC (South-African Centre for Missing & Exploited Children) web.

Optional availability of Id-a-Kid to enable parents to have all information immediately available if someone goes missing.

Algemene bystand wanneer 'n persoon vermis raak.

Wanneer 'n lid of sy gesin vermis raak sal ondersteuning gebied word oor hoe om na die vermiste persoon te soek.

Gratis registrasie op die SACMEC (South African Centre for Missing & Exploited Children) se webwerf.

Id-a-Kid is ook opsioneel beskikbaar waarop ouers inligting oor hul kinders kan aanteken wat gebruik kan word sou die kind vermis raak.


TELEPHONIC HEALTH ADVICE/TELEFONIESE GESONDHEIDSADVIES

Health and medical information will be supplied by a registered nurse.

A telephonic health advisory service will be provided to members and their families by registered nurses. The facility offers a comprehensive database of symptom presentation, which allows safe and appropriate advice to be given regarding management and treatment of illnesses and conditions.

The product includes telephonic counselling and an Audio Health Library – a telephonic information service consisting of an audio text information library of 520 pre-recorded health topics which is offered in both  English & Afrikaans)

Gesondheids- en mediese-advies sal deur 'n geregistreerde verpleegkundige verskaf word.

'n Gesondheidsadviesdiens sal telefonies aan lede en hul gesinne verskaf word deur geregistreerde verpleegkundiges. Hierdie fasiliteit beskik oor 'n omvattende databasis van simptome wat die verpleegkundiges kan gebruik om hulle raad en advies te ondersteun. Dit verseker dat alle advies ten alle tye professioneel en met die nodige omsigtigheid verskaf word.

Hierdie diens sluit telefoniese mediese berading en 'n oudio-gesondheidsbiblioteek in - 'n telefoniese inligtingsdiens wat bestaan uit 520 vooraf opgeneemde medieseonderwerpe waarna in Afrikaans of Engels geluister kan word.


TRAUMA COUNSELLING/TRAUMA BERADING

Should the member or his family need assistance following a traumatic experience such as a death in the family, hijacking or serious illness, guidance and counselling will be provided by experienced and trained counsellors.

There are two levels of interventions:
Telephonic Trauma Counselling (Qualified Nurse)
Telephonic trauma debriefing by qualified nurses. If necessary, the caller may be referred to the next level of counselling.

Face to Face Trauma Counselling

The second level of intervention is the arrangement of a face to face counselling session. The caller will be referred to a network of external counsellors/psychiatrists in their specified area for a face to face counselling session. This includes 3 sessions per family per annum. (Referral by telephonic counsellor)

Indien die lid of sy gesin bystand verlang na 'n traumatiese ondervinding soos dood in die familie, kaping of ernstige siekte sal begeleiding en berading verskaf word deur kundige en opgeleide beraders.

Daar is twee vlakke van hulp:
Telefoniese Trauma Berading (Gekwalifiseerde verpleegkundiges)
Telefoniese trauma berading deur gekwalifiseerde verpleegkundiges. Indien nodig mag die betrokke persoon verwys word na die volgende vlak van berading.

Een-op-Een Trauma Berading

Die volgende vlak van berading is die reël van een-op-een berading. Die betrokke persoon sal verwys word na 'n paneel van eksterne beraders/sielkundiges in hul spesifieke area. Hier word drie sessies per gesin per jaar ingesluit. (Verwysing deur telefoniese berader)


TELEPHONIC MEDICAL ADVICE/TELEFONIESE MEDIESE ADVIES

Medical advice will be supplied while an ambulance is on its way to the patient, if necessary.

Medical advice provides a client (on his/her behalf) with advice and information regarding any emergency medical condition by telephone so that the emergency assistance can immediately be provided to a person suffering illness or injury until a medical team arrives at the scene.

Mediese advies sal waar nodig, telefonies verskaf word terwyl 'n ambulans oppad is na die toneel.

By mediese advies word 'n kliënt (namens hom/haar) telefonies met advies bedien ten opsigte van enige nood mediese situasie sodat mediese hulp onmiddellik kan begin. Hierdie word verskaf ongeag wat die oorsaak van die mediese situasie is.


TELEPHONIC LEGAL ADVICE AND LEGAL DOCUMENTATION/TELEFONIESE REGSADVIES EN REGSDOKUMENTASIE

This assistance will empower the South African citizen with the laws of the country

A telephonic advice line manned by qualified and experienced in-house attorneys who will provide guidance and information on all legal matters. Standard documentation such as a Will, letter of demand, domestic worker agreement, Offer to Purchase agreement etc. has been developed to satisfy routine legal needs without the intervention of a practising attorney and the accompanying costs. Documents also include a " Maintenance kit" and "Small Claims Court kit". A panel of practising attorneys is also available who will provide the client with a free initial 30 minute consultation, should this be considered necessary. If required, the practising attorney will also draft one letter or make one telephone call to a third party.

Standard documentation for routine legal needs containing guidance charts explaining documents’ applications are readily available and advisors are able to forward them to members without delay.

Advisory Board quality control
In addition to standard internal quality control measures, randomly selected voice recorded conversations are submitted to an external, independent Advisory Board consisting of specialist practicing attorneys to evaluate the advice of the in-house attorneys.

Hierdie bystand sal die Suid-Afrikaanse burger bemagtig met die wette van die land.

'n Telefoniese advieslyn wat beman word deur gekwalifiseerde en professionele prokureurs met jare ondervinding. Riglyne oor wetgewing sowel as inligting ten opsigte van wat die land se wette bevat is dus net 'n oproep ver.

Standaard dokumentasie soos 'n testament, huiswerkersooreenkoms, koop-/verkoopkontrakte, klein-eisehofstel, ensovoorts is beskikbaar om vinnig aan roetine navrae te kan voldoen sonder om 'n prokureur betrokke te maak.

'n Paneel van eksterne prokureurs is ook beskikbaar wat, waar nodig, 'n gratis 30 minute konsultasie sal verskaf. Indien nodig sal die prokureur 'n brief namens die kliënt skryf of 'n oproep namens die kliënt maak na die derde party.

Kwaliteitsversekering deur Adviesraad
Buiten interne standaard kwaliteitskontrole-metodes word 'n Adviesraad wat bestaan uit prokureurs van eksterne prokureursfirmas, ook gebruik om gesprekke te evalueer deur spontaan na van die advies wat telefonies gegee is te luister en dan te evalueer.


COMPANION-SHIP AND/OR CARE OF STRANDED MINORS/ONDERSTEUNING MET GESTRANDE KINDERS

Assistance will be supplied with stranded minors due to a medical emergency

In the event that any minors are left stranded due to any medical emergency occurring whilst away from home, arrangements will be made to accompany the minors back to their residence or to another place of safety, on condition both the latter are in the area.

Bystand sal gelewer word waar minderjariges gestrand is as gevolg van 'n mediese situasie.

In die geval waar 'n minderjarige gestrand is as gevolg van 'n mediese situasie wat weg van die huis plaasgevind het sal reëlings getref word om hulle terug te kry by hul woonplek of na ‘n ander plek waar hulle veilig is op die voorwaarde dat beide plekke in die area is.


FUNERAL SUPPORT/BEGRAFNIS ONDERSTEUNING

Assist the bereaved family and next-of-kin with the facilitation of the burial.

The purpose of this service is to assist the bereaved family and next-of-kin with the facilitation of the burial. The counsellors provide bereavement counselling and have access to a countrywide database of reputable undertakers to assist with referrals for repatriation of mortal remains and funerals. The service takes cognisance of parties’ customs and beliefs and CrisisOnCall will exercise special care and adhere to those customs and beliefs.

The advisors will also advise on how to apply for a death certificate, and where applicable, the necessary documentation if the deceased is to be buried outside RSA.

Bystand aan die familie en naasbestaandes met fasilitering ten opsigte van die begrafnis.

Berading sal gedoen word soos omskryf onder die beradingsvoordeel sowel as hulp om te verseker dat 'n betroubare begrafnisondernemer die begrafnis hanteer. Waar nodig sal hulp en advies met die vervoer van die stoflike oorskot na die plek waar die teraardebestelling moet plaasvind ook verskaf word. Hierdie diens neem in ag die party se gebruike en gelowe. CrisisOnCall sal spesiaal toesien dat hierdie gebruike en gelowe nagekom word.

Advies kan ook verskaf word oor hoe om aansoek te doen vir 'n doodsertifikaat, en waar nodig die nodige dokumentasie wat benodig word waar 'n afgestorwene buite die grense van die land begrawe moet word.


HOME ASSIST/HUISHOUDELIKE BYSTAND

Home Assist gives access to service providers countywide.

A 24-hour help line which gives the client access to a countrywide network of approved emergency service providers in South Africa such as locksmiths, plumbers, beekeepers, glaziers, electricians, etc. This service is of great value when the unforeseen occurs after hours.

NB:  Client is responsible for all costs

Hier word toegang tot diensverskaffers gegee.

Toegang is beskikbaar via die noodnommer tot 'n nasionale netwerk van diensverskaffers soos elektrisiëns, sleutelmakers, glasverskaffers, ensovoorts. Hierdie diens is veral waardevol wanneer die onvoorsiene na ure gebeur.

NB: Kliënt is verantwoordelik vir alle kostes.


EMERGENCY TRAVEL ASSISTANCE/NOOD REIS BYSTAND

Arrange of availability, costs and booking of emergency accommodation in South Africa.

NB: Client is responsible for all costs.

Reël van nood verblyf, kostes en besprekings binne die grense van Suid-Afrika.

NB: Kliënt is verantwoordelik vir alle kostes.


INCIDENT & CLAIMS MANAGEMENT/INSIDENT- & EISEBESTUUR

Product Benefits
• Conference call facility involving all relevant call centre personnel, which includes medical personnel, case manager and legal advisor to ensure comprehensive service and attendance.
• Arrangement for the insured vehicle to be towed to a preferred place of repair – the panel of tow-in providers can be customised based on the corporate client’s requirements; alternatively the CrisisOnCall panel of contracted service providers (SATRA approved) is used.
• Arrangement for transport back home or to a place of work for the driver and passengers of the insured vehicle, either through the towing service provider or alternative transport.
• A voice recording of the complete conversation and customised call centre intervention to include questions pertaining to a basic incident description for future claims enquiries (voice recordings available on request).
• Immediate access to telephonic legal advice (i.e. witness details, admission of guilt statements etc.), provided by admitted attorneys.
• Arrangement for a rental/replacement vehicle if required.
• Arrangement and payment for medical evacuation if required.
• Emergency message relay service.

All costs incurred in terms of tow-in/s, mileage, storage as well as car hire/replacement vehicle is recovered from the corporate client, via the settlement account.

• Telephonic Legal Assistance includes:
    (a) General Legal Advice relating to the accident
    (b) On-scene advise
    (c) Crucial information to obtain, such as third party details and independent eye witnesses details;
    (d) Excess payment information and recovery procedures.
    (e) Legal advice pertaining to protecting the rights of the driver and injured parties.
    (f) General advice all aspects relating to the motor vehicle accident.

ROAD ACCIDENT FUND CLAIMS: The CrisisOnCall legal advisors offer advice on how and where to lodge a claim with the Road Accident Fund, and how to complete the relevant forms.  The referral service involves a free 30-minute consultation and if required, the practicing attorney can also draft one letter or make one telephone call to a third party.  The client can then decide whether or not to continue with the practicing attorney’s services at a fee structure agreed to between the client and the attorney which the client will have to pay.

Hierdie voordeel sal verseker dat alle aspekte van 'n botsing professioneel gehanteer word. Wanneer 'n persoon in 'n botsing betrokke is, word hulle gewoonlik deur die sogenaamde aasvoëls oorval en vind daar baie keer intimidasie plaas oor wie die voertuig mag insleep. Hierdie diens plaas die kliënt in die posisie om deur middel van professionele persone die regte hulp te verkry.

Produk voordeel:
• Konferensie oproep fasiliteit waar betrokke personeel by die CrisisOnCall beheersentrum as 'n span saamwerk. Hier werk mediese personeel, 'n agent en regsadviseur saam sodat daar 'n holisties en omvattende diens gelewer word en verseker dat die situasie korrek bestuur word.
• Reël in samewerking met die versekeraar dat die versekerde voertuig na 'n voorkeur plek van herstel geneem word - die insleepdiens wat die voertuig mag sleep sal geverifieer word met die lys wat van SATRA goedgekeurde insleepdienste en met die betrokke versekeraar, waar van toepassing. (Die versekeraar kan ook 'n magtigingsnommer vir die insleep verskaf wat by die CrisisOnCall sentrum outomaties opgeneem word.)
• Omdat alle gesprekke opgeneem word kan die opname van die betrokke gesprekke beskikbaar gestel word vir toekomstige vrae oor die insident, sou dit nodig wees.
• Deurgee van noodboodskappe aan naasbestaandes indien die kliënt so versoek.
• Reël en betaal van ambulansdiens indien nodig.
• Reël van 'n huurvoertuig of 'n vervangendevoertuig.
• Telefoniese regsadvies wat die volgende insluit:
   (a) Algemene regsadvies oor aspekte wat betrekking het op die botsing.
   (b) Op-toneel advies.
   (c) Lys van belangrike inligting wat bekom moet word soos die derdeparty se detail inligting, ens.
   (d) Inligting oor bybetalings en hoe die onskuldige party dit kan herwin.
   (e) Regsadvies om die regte van die bestuurder of beseerdes te beskerm.
   (f) Algemene hulp en advies ten opsigte van alle regsaangeleenthede by die botsing.

PADONGEVALLEFONDS
Hulp en inligting word ook verskaf oor waar om 'n eis teen die Padongevallefonds in te dien en hoe om die betrokke vorms korrek te voltooi. Hierdie sluit ook 'n 30-minute gratis konsultasie met 'n prokureur in op voorwaarde dat die afspraaknamens die kliënt deur die regsafdeling gemaak word. Indien die kliënt verdere dienste van die prokureur verlang sal die kliënt en die prokureur oor sy fooi moet ooreenkom omrede die kliënt die kostes self sal moet betaal.

SATRA - South African Towing and Recovery Association


ARRANGE OF ROADSIDE ASSISTANCE/REëL VAN PADBYSTAND

 When a vehicle brake down occurs the driver will be linked to a support system at the CrisisOnCall call centre.

In the event of a roadside emergency such as a mechanical breakdown, flat tyre, flat battery or any other roadside related emergency, CrisisOnCall can be contacted to arrange assistance, anywhere within the borders of South Africa.

The following services will be arranged:
• Towing of a vehicle to a dealer to be repaired
• assistance with the hiring of a car, accommodation
• Arrange for a locksmith in the event of a car being locked in a vehicle
• “jump start” a vehicle of which the battery has gone flat
• Relay urgent messages

NB: This is a free access help line, BUT the client will be responsible for costs to the service provider.

Wanneer 'n kliënt se voertuig breek sal die ondersteuningsisteem by CrisisOnCall bystand lewer..

Die kliënt sal gehelp word om gekoppel te word met 'n insleepdiens in die omgewing waar die voertuig gebreek het binne die grens van Suid Afrika.

Die volgende dienste sal slegs gereël word:
• Insleepdiens om die voertuig na 'n handelaar te sleep om die voertuig te herstel.
• Hulp met voertuig huur, akkommodasie.
• Reël van 'n sleutelmaker indien sleutels in die voertuig toegesluit is.
• "jump start" van voertuig waar die battery pap is.
• Herlei van noodboodskappe.

LW: Hierdie is ‘n gratis ondersteuningsisteem MAAR die kliënt sal verantwoordelik wees vir betaling aan die diensverskaffer.


PAYMENT OF ROADSIDE ASSISTANCE/BETAAL VAN PADBYSTAND

In the event of a roadside emergency such as a mechanical breakdown, flat tyre, flat battery or any other roadside related emergency, CrisisOnCall can be contacted for assistance anywhere within the borders of South Africa.

The product includes the following:
• Assistance with mechanical and electrical breakdown of a vehicle – the case manager will request for a towing service to tow the vehicle to the nearest place of repair or safekeeping. Vehicles will be towed and assisted from or at home.
• Jump-Start service – a service provider is dispatched to jump start the vehicle, on condition the fault is not due to neglect. The service is limited to reasonable services to mobilise the vehicle, and excludes the cost of parts, components, lubricants and similar provisions. Assistance is also provided at non-roadside locations, at the discretion of the case manager. Note: New models that are still under warranty should not be jump-started; a tow truck will be dispatched to tow the stranded vehicle to the nearest place of repair or safekeeping.
• Tyre change service – a service provider is dispatched to change a flat tyre, at both roadside and non-roadside locations. In the event of the caller not having a spare tyre, one can be provided at the caller’s cost. The tyre change service excludes any costs for the repair of the tyre, parts, and wheel balancing or similar charges.
• Running out of fuel – 10 litres of emergency fuel is supplied in the event of the vehicle running out of fuel. 
• Keys locked in the vehicle - a service provider is dispatched to unlock the car, the cost of the call-out fee and one hour’s labour is covered. The service excludes parts, components, keys or key cutting costs, lubricants or similar charges. If a key has broken in the ignition/door, a service provider will be dispatched. If the problem cannot be resolved, the cost of additional services, such as a tow-in, is for the caller’s account. Note: Locksmiths are unable to unlock newer model cars; these will therefore be towed to the nearest place of repair.

If a vehicle breaks down further then 100 km of the client’s house and it cannot be repaired on the same day then a courtesy car will be provided (class B) for one day or overnight accommodation to a maximum of R500.00 will be paid for. (Die hiring of the vehicle is subject to availability and the possession of a credit card as required by vehicle hiring companies.)
Roadside Assist excludes assistance in the following:
• Vehicles not registered on the contract
• The cost of repair of parts, such as new batteries, tyres, locks, keys, etc.
• The cost of towing or repairs if CrisisOnCall did not request the service
• Vehicles not registered under the Road Traffic Act or similar legislation applicable in South Africa
• Vehicles that are unroadworthy or clearly in a state of neglect

Roadside Assist does not cover, but offers assistance in one of the following situations:
• If there is an attempted theft or hijacking of the vehicle and the services of a locksmith or similar are required
• Lost keys, not locked in the vehicles
• No spare tyre to replace a flat tyre with
• If the vehicle operates with a ‘smart key’, towing can be arranged to the nearest dealer, for which the caller will have to pay
The costs of the above services are covered by the caller or his/her insurance company.
• An additional tow-in the event of the service provider’s premises not being open at the time of the incident
• If the vehicle operates with a ‘smart key’, CrisisOnCall will arrange for it to be towed to the most appropriate dealer, and pay for the costs up to a maximum of R500
• One of the following: Accommodation for one night; arrangement of a taxi service or rental of a class B vehicle*, all with a maximum of R500 per day for one day
• Cost of recovery of the vehicle following the repair up to a maximum R500 per recovery
• Cost of transport back to holiday or permanent residence in the event of the theft or hi-jacking, provided a police case number is submitted within 24 hours of the incident. Cost up to a maximum of R500 per incident
* Only where vehicles are available and the member has a credit card.

Note:

Caravan towing is included in this product offering only if the caravan is covered.
Roadside Assistance is also applicable on motorbikes if nominated for roadside assistance.
This service is only available for vehicles listed for the Roadside Assistance Benefit

Wanneer 'n voertuig as gevolg van 'n meganiese- of elektroniese probleem breek, die battery pap is, sleutels in die voertuig toegesluit is of 'n band omgeruil moet word wat pap is, en die voertuig is op die CrisisOnCall stelsel aangebring vir die betaal van die padbystandsvoordeel, sal die voertuig gratis na die naaste hersteller of plek van veilige bewaring vervoer word solank dit binne die grens van Suid Afrika is.

Alle dienste wat onder die Reël van Padbystand gelys word, sal ook hier van toepassing wees. Die volgende dienste word gelewer:
• Vervoer van die voertuig na die naaste hersteller of plek van veilige bewaring.
• Verskaf van 10 liter nood brandstof.
• "Jump start" van die voertuig waar moontlik, anders sal die voertuig ingesleep word soos hierbo genoem.
• Uitstuur van 'n sleutelmaker waar sleutels in die voertuig toegesluit is. (Ingesluit is een uur arbeid sowel as die reiskoste van die sleutelmaker) Die maak van nuwe sleutels word uitgesluit. Waar die voertuig oor 'n gesofistikeerde stelsel beskik kan die voertuig na die naaste hersteller geneem word, teen die eienaar se koste. Kostes van enige komponente, onderdele of hulpmiddels word nie gedek nie. Indien 'n sleutel in die slot afgebreek het sal slegs kostes vir die oopmaak van die voertuig gedek word.
• Indien 'n voertuig verder as 100 kilometer van die lid se huis breek en die voertuig kan nie dieselfde dag herstel word nie sal 'n huurvoertuig vir een dag (Klas B) betaal word of oornagkoste tot 'n maksimum van R 500.00. (Die huur van die voertuig is onderworpe aan beskikbaarheid en die besit van die huurder van 'n kredietkaart soos vereis deur motorhuurmaatskappye)
• Omruil van 'n pap band waar die band spontaan pap geword het en die bestuurder nie self die wiel kan omruil nie.

Padbystand word in die volgende gevalle uitgesluit:
• Voertuie wat nie gelys is vir padbystand op die CrisisOnCall stelsel nie.
• Vervang van sleutels wat nie in die voertuig gesluit is nie.
• Indien daar nie 'n spaarwiel is om die pap band mee te vervang nie.
• Indien voertuig aangeskakel word met 'n "smart key" kan die insleep na die naaste hersteller gereël word. Die eienaar sal hierdie kostes moet betaal.
• Voertuie wat nie geregistreer is onder die Padverkeerswet of soortgelyke wetgewing nie.
• Voertuie wat nie padwaardig is nie.

Padbystand dek nie die insleep van die voertuig in die volgende gevalle nie:
• Indien die voertuig beskadig is as gevolg van 'n diefstal poging of kaping.
• Skade as gevolg van 'n botsing/ongeluk.
• Skade aan bande of voertuig wanneer die voertuig deur 'n slaggat gery het.
(Hierdie insleepkostes word gedek deur korttermynversekering)

NOTA:
Die insleep van 'n woonwa word slegs ingesluit indien dit vir padbystand gelys is.
Padbystand kan ook gebied word aan motorfietse indien dit vir padbystand gelys is.
Padbystand is slegs beskikbaar vir voertuie wat daarvoor gelys is.


MONTHLY ELECTRONIC NEWSLETTER/MAANDELIKSE ELEKTRONIESE NUUSBRIEF

A Monthly electronic newsletter with articles and information - only available via email.

The Newsletter will be available to all members with active email addresses.

The content of this newsletter will include articles on CrisisOnCall benefits as well as general articles of interest

It is the responsibility of the member to inform CrisisOnCall of any changes in personal or contact details.

'n Maandelikse elektroniese nuusbrief met artikels en inligting - slegs beskikbaar per epos.

Die Nuusbrief sal beskikbaar wees aan alle lede met 'n aktiewe epos adres.

Die inhoud van die nuusbrief sal artikels insluit oor die CrisisOnCall voordele sowel as algemene interessante artikels.

Dit is die verantwoordelikheid van die lid om CrisisOnCall in te lig van enige wysigings op persoonlike inligting.

Copyright © 2009 CrisisOnCall
  
Articles | SEO by Intoweb | Latest News